بازگشت به حاشيه شهرها

    
تعداد بازدید: 3762
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
نویسنده خبر :

افسانه از بازار پرتلاطم مسكن شيراز و قبضه آن به دست دلالان گزارش مى دهد 

بازگشت به حاشيه شهرها 


رئيس اتحاديه مشاورين املاك شيراز: افرادى كه زمانى در مراكز شهر مستاجر بودند، به دليل نداشتن قدرت پرداخت، براى سكونت به حاشيه شهر رو آورده اند

در حال حاضر خريد و فروش مسكن در ميان دلالان سرمايه دار ايجاد مى شود و اقشار متوسط به پايين، قدرت خريد منزل را ندارند

 

كاهش قدرت خريد وهمسان نشدن تسهيلات بانكى با رشــد قيمت مســكن، از عواملى اســت كه باعث افزايش ركود مسكن در سال 97 شد. باوجود اينكه از ســال 92 تــا 96 ركود در اين بازارها حاكم بود و نويد خروج مســكن به گوش مىرســيد، اما در ســال 97 به يكبــاره اين ركود عميقتر شــد، به طورى كه حجم معاملات در تير ماه 97 نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته 25 درصد، مرداد 36 درصد، شــهريور 45 درصد، مهــر 54 درصد، آبــان 58 درصــد و آذر 62 درصد كاهش داشــت. بســيارى از كارشناســان بــر اين باورند كه رشــد نامتعــارف ارز نيز يكى از اصلىترين عوامل افزايش بيش از صد درصدى قيمت مسكن بود و مالكين نيز قيمت ملك را با قيمت ارز مقايسه مىكردند. با بررسى ميدانى از وضع بازار مسكن و ميزان معاملات و خريد و فروش خانه در مشاورين املاك شيراز، متوجه مى شويم كه مشــاورين املاك تنها به روزنامه خواندن و رفتن در مغــازه بســنده كرده اند و در شــرايط فعلى خريداران و فروشــندگان به شــدت كاهش يافته اند. آن طور كه تابنده ماه رئيس اتحاديه مشاورين املاك شيراز مى گويد: در حال حاضر خريد وفروشمسكندرميان دلالان سرمايه دارايجاد مى شــود و اقشار متوســط به پايين، قدرت خريد منزل را ندارند. رئيس اتحاديه مشــاورين املاك شــيراز با بيان اينكه بازار مســكن در شيراز در يك ركود و كسادى ناشى از تورم به ســر مى برد، مى گويد: در حال حاضر قيمت مسكن در شــيراز به شدت افزايش يافته اســت بطورى كه در شرايط فعلى هيچ خريد و فروشى در بازار انجام نمى شود. محمد قاســم تابنده ماه در گفت و گو با «افسانه» مى افزايــد: در حال حاضر دولت تمام ذهنش را بر روى ســيل هايى كه در استان ها اتفاق افتاده است معطوف كرده است كه اين مهم ســبب شده مســكن اولويت هاى بعدى دولت قرار گيرد. وى در ادامه با اشــاره به اينكه اميدى به ارزان شــدن قيمت مسكن در ســال جارى نداريم، مى گويد: هر اتفاقى ممكن اســت پيش بيايد، بنابراين تنها نوســانات نرخ ارز و دلار مــى تواند نقش مهم و موثــرى را در افزايش و كاهش قيمت مسكن در شــيراز ايفا كند. رئيس اتحاديه مشاورين املاك شــيراز مــى افزايــد: افزايش نــرخ دلار در روزهاى گذشته ســبب شــد كه يك اتفاقات جزيى در بازار مسكن ايجاد شــود كه در همين راســتا تثبيت نرخ دلار و كاهش نوسانات ارز مى تواند نقش مهمى را در ثبات قيمت مسكن داشته باشد. تابنده ماه تصريح مى كند: به دليل عدم ثبات در نرخ و بازار مســكن بســيارى از افراد حاضر به فروش واحدهاى خود نيستند، بطورى كه در حال حاضر بسيارى افراد وجود دارند كه ســرمايه آنها حدود 700 الى 800 ميليارد تومان است اما در اين مقطع زمانى كسى حاضر به فروش ملك به آنها نيست. به گفته وى در جهت خانه دار شدن مردم دولت بايد يك فكر و توجه ويژه به بخش مسكن داشته باشد. تابنــده مــاه در ادامــه بيــان مى كنــد: بــا توجه به اينكــه قيمت منزل در شــيراز 100 درصد افزايش داشــته اســت بنابراين وام مســكن خيلــى نمى توانــد تاثيرى بر روى خانــه دار شــدن مردم داشــته باشــد. وى ادامه مى دهد: اگر بانك ها خواســتار خانه دار شــدن مردم هستند، بايد 70 درصد قيمت ملك را از طريق وام به مردم بپردازند. رئيس اتحاديه مشاورين املاك شيراز با بيان اينكه در حال حاضر شــاهد افزايش صدور پروانه در بخش مشاورين املاك هستيم، مى گويد: با توجه به اينكه افراد تحصيلكرده اى كه در گذشــته به هر دليلى بيكار شــده اند رو به صنف مشــاورين املاك آورده اند، بنابراين اين مهم سبب شد كه در يك ماه گذشــته حدود 30 متقاضى صدور پروانه كسب داشته باشيم و نداشتن حريم و ثبت صنفى در قانون اصناف باعث شــده كه اتحاديه طبق شرايط قانونى براى متقاضيان پروانه كسب صادر كند. تابنده ماه در ادامه با اشــاره به اينكه قيمت اجاره در شيراز به شدت افزايش يافته است، مى گويد: در حال حاضر شــاهديم افرادى كه زمانى در مراكز شهر مستاجر بودند به دليل نداشتن قدرت پرداخت، براى سكونت به حاشيه شهر رو آورده اند. **افراد معمولى در شـيراز قـدرت خريد خانه ندارند مختــارى مشــاور امــلاك در شــيراز بــا بيــان اينكــه در حــال حاضــر ميــزان فــروش مســكن در شــيراز بــه شــدت كاهــش يافتــه اســت، مــى گويــد: كاهش قــدرت خريد مــردم و افزايش چشــمگير ناگهانى قيمت مسكن در شيراز ســبب شده كه ميزان فروش خانه در شيراز كاهش يابد؛ اين در حالى است كه آپارتمان سازها و افرادى كه ملك دارند از ترس افزايش قيمت ها حاضر به فروش خانه هاى خود نيستند. وى در گفت و گو با «افســانه» مى افزايد: در شــرايط فعلى خريداران مســكن زياد است اما افراد حاضر به فروش ملك هاى خود نيســتند.وى با بيان اينكه در شــرايط فعلى افراد معمولى و قشــر متوســط جامعه توان خريد مسكن را ندارند، مى افزايد: الان بيشــتر دلالان و افراد سرمايه دار از خريد خانه استقبال مى كنند. مختــارى ادامــه مــى دهــد: بــه دليل كاهــش نرخ ســود پول توســط بانك ها، بيشــتر افراد و ســرمايه دارها ســرمايه و پــول خــود را از بانــك ها خــارج كردنــد و با هــدف بهــره بــردارى و كســب ســود وارد بازار مســكن شــدند كه اين اقدام آنها ســبب ايجاد يك ركود ســنگين در بــازار مســكن شــيراز شــد. بــه گفتــه وى، همزمــان با نوســانات نرخ ارز و دلار، قيمت مسكن در شيراز افزايش يافت. وى خاطر نشان مى كند: اگرچه بخشنامه كاهش نرخ سود بانك ها در ابتدا سبب شد كه بازار مسكن رونق بگيرد اما عدم ثبات نرخ دلار و ارز و افزايش آن نيز ســبب شد كه دلال ها به خريد مســكن در شــيراز ورود كنند. مختارى با بيــان اينكه 40 الى 50 درصد آپارتمــان هاى حومه بولوار گلســتان و چهارراه ادبيات توســط دلالان خريدارى شــده اســت، مــى افزايد: دلال ها با هدف كســب ســود و منافع شــخصى خود به بــازار ورود مى كنند و اين قشــر به نفع عمومى و مردم توجهى ندارند. مختــارى با بيان اينكه قيمت خانه نســبت به ســال گذشــته با افزايــش 100 درصدى مواجه بوده اســت، مى افزايد: اگرچه قيمت هر متر خانه در محدوده بولوار گلستان و چهارراه ادبيات در سال گذشته حدود 5/2 الى 3 ميليون تومان بود، اما در حال اين قيمت به مترى 5 ميليون تومان رســيده اســت؛ هرچندكه در حال حاضر هيچ فروشنده اى در بازار وجود ندارد. اين بنگاه دار بيان مى كند: در حال حاضر ســازندهها و دلالان به دليل افزايــش قيمت منزل در آينده، از فروش منازل دســت كشيده اند و با هدف افزايش دوباره نرخ دلار و آهن و مواد اوليه ساختمان، منازل خود را نمى فروشند. وى تصريح مى كنــد: با در نظر گرفتن قيمت مصالح ســاختمانى در شيراز متوجه مى شــويم كه قيمت خانه در شــيراز واقعى اســت، اين در حالى اســت كه عواملى مانند كاهش نــرخ ارز و خودكفايى در توليــد ميلگرد و آهن مى تواند نقش موثرى در كاهش قيمت خانه در شــيراز داشته باشــد. مختارى در ادامه با اشــاره به اينكه قشــر متوسط و معمولى جامعه ماننــد كارگران و كارمندان قدرت پرداخت اقساط وام مسكن را ندارند، ادامه مى دهد: در شرايط فعلى تســهيلاتى كه بانك مســكن به مردم ارائه مــى دهد تاثير چندانى بر روى خانه دار شدن مردم ندارد.

کد خبر: 1201
خبرنگار: محمدرضا طاهری

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

گزارش تصویری این خبر

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

شهروندان به پارك ها ...

گزارش «افسانه» از اقدامات صورت‌گر ...

مودیان تا پایان فرور ...

مدیرکل امور مالیاتی فارس از تمدید مهلت تسلیم اظهار ...

مسیر خوشبختی از میان ...

گزارش «افسانه» از کار کودکان در محلات ...

قانون بايد تلطيف شود

چگونه زنان و دختران به بهانه هاى مختلف اسير خشم مر ...

آغاز بلیت‌فروشی از ه ...

نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر شیراز از 13 تا 22 ب ...

اپلیکیشن فراوکلا " س ...

دسترسی به وکیل و دریافت مشاوره حقوقی بیش از عقد هر ...

دوچرخه هوشمند نسل چه ...

لایحه دوفوریتی اعطای مجوز به شهرداری با موضوع واگذ ...

قيمتها 20 درصدگرانتر ...

گزارش«افسانه» از افزايش كالا در بازار ...

قدردانی وزیر کشور از ...

وزیر کشور با ارسال پیامی خطاب به استاندار فارس از ...

ابتلای ۴۰ نفر از کاد ...

ابتلای40 نفر از کادر درمان بیمارستان علی اصغر(ع) ب ...

نظرات