سرمايه هاى ايرانی در مِلك هاى خارجی

    
تعداد بازدید: 5564
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
نویسنده خبر :
نگاه ايرانيــان به تركيــه همواره يكى از نقــاط جالب توجه و قابل تامــل در مــراودات فرهنگى بين 2 كشــور بوده اســت. از سويى برخى چنان شــيفته و مجذوب ديدنىهاى تركيه هســتند كــه گويى كعبه آمال جهان آنجاســت و برخى چنــان در نقد زندگى و حتى يك مسافرت ساده به تركيه با موضع خشم برخورد مىكنند كه بيشــتر به ويژگى حســادت پهلو مىزند تا حســى كه واقعا با ذرهاى واقعيت تطبيق داشته باشد. طى چند ســال گذشته شــهروندان ايرانى علاقه زيادى به ســرمايهگذارى در بخش املاك كشــورهايى نظير امــارات، گرجســتان، قبرس، ارمنستان، مالزى و ... نشان دادهاند. از ســال 2018 نيــز با تغييــر قوانين اخذ اقامــت و تابعيــت تركيه و كاهش شــرط خريد ملك در اين كشــور از يك ميليون دلار به 250 هــزار دلار، حالا ايرانىها به بزرگترين خريداران خارجى مســكن در اين كشــور تبديل شــدهاند. بررسىها از گزارشهاى رسمى مركز آمار دولتى تركيــه نشــان مىدهد از اوايل ســال 2018 كه قوانيــن تابعيت اين كشــور تغيير كــرد تا پايان سهماهه نخست ســال 2020 ايرانيان 11 هزار و 740 واحد مسكونى در تركيه خريدهاند.

محمدرضا طاهری-افسانه آنلاین: فروش املاك به اتباع خارجى از جمله سياســتهايى اســت كه كشــورهاى خارجى براى ارزآورى و تامين منابع مــورد نياز خود از آن بهــره مىبرند؛ بهويــژه اجراى چنين برنامهاى در كشورهاى توســعهيافته جذابيت فراوانى دارد و مىتواند راه ميانبرى براى شــهروندان كشــورهاى در حال توســعه براى ورود به دنياى مدرن و توسعهيافته باشد. حال تركيه بهعنوان حلقه اتصال ميان آسيا و اروپا نيز از سالهاى گذشــته اين امكان را براى اتباع خارجى به وجود آورده تا با خريد ملك در اين كشور بتوانند اقامت تركيه را كسب كنند. شهروندان ايران، عراق، عربستان سعودى و افغانستان ازجمله اتباعى هســتند كه بيشــترين خريد ملك در تركيه را بــه خود اختصاص دادهاند. ايرانىها كه در ســال 2018 با خريد 5852 خانه در رتبه پنجم سرمايهگذاران خارجى ملك قرار داشــتند، در سال 2019 با خريد 5423 خانه توانستند بعد از عراقىها در رتبه دوم قرار بگيرند. حال آخرين گزارش منتشرشده از مركز آمار دولتى تركيه كه مربوط به سهماهه نخست ســال جارى ميلادى است نشان مىدهد ايرانىها با خريد 465 واحد مســكونى از عراقىها هم پيشى گرفتهاند و به رتبه اول در اين نوع سرمايهگذارى رسيدهاند. در هميــن راســتا رئيــس كميســيون صــادرات و واردات اتــاق بازرگانــى فــارس مــى گويد: بيشــتر افرادى كــه پول هايشــان را در ديگر كشــورها صــرف خريد ملك مى كنند كســانى هســتند كه در بخش دولتى فعال بودند و از طريق مســئوليت هايى كه داشــتند توانستند پول هاى زيادى را به صورت غير مشــروع كســب كنند و در نهايت از كشور خارج كردند. وى با بيان اينكه حدود چند ســالى اســت كه افراد با خروج ارز از ايران، سرمايه هايشان را در ديگر كشورها هزينه مى كردند، مى گويد: بيشتر ارزهايى كه از كشور خارج شده در بخــش خريد ملك در كشــورهاى دبــى و امارات متحده عربى هزينه شــده است كه در چند سال بعد اين سرمايه ها به گرجستان نيز سرازير شد. خســرو فروغان در گفت و گو با «افسانه» با بيان اينكه حدود دو الى ســه ســال است كه افراد ســرمايه هايشان را جهــت خريد ملك به كشــور تركيه انتقال مــى دهند، مى افزايد: در واقع اين انتقال ارز و خريد ملك در ديگر كشورها را به هيچ عنوان نمى توان ســرمايه گــذارى ناميد، چرا كه ايجــاد كارخانه و فعااليــت هاى توليدى به عنوان ســرمايه گــذارى به حســاب مى آيد.وى با اشــاره به اينكه ســرمايه گذارى ايرانى ها در ديگر كشورها به هيچ وجه به نفع توليد ناخالصى كشور نبوده است، ادامه مى دهد: متاسفانه افراد با خارج كردن پول از كشــور، اقــدام به خريد ملك و آپارتمان در ديگر كشــورها مانند تركيه كرده انــد و در آنجا در حال زندگى كردن هســتند و يا با هدف تفريح و مسافرت به اين كشورها سفر مى كنند.
رئيس كميســيون صــادرات و واردات اتــاق بازرگانى فارس با اشــاره به اينكه خروج ارز از كشــور با هدف تامين پشتوانه مالى از ديگر اهداف اين اقدام به شمار مى رود، مى گويد: متاســفانه خروج سرمايه از دو سال گذشته تاكنون به ديگر كشــورها بســيار افزايش داشته اســت. فروغان با بيان اينكه خروج پول هاى زياد در ســال هاى گذشــته با هدف خريد ملــك و .... از مهمترين عوامل مشــكلات اقتصادى و ارزى كشــور به شــمار مى رود، ادامه مى دهد: بى شك اين اقدام و خروج ارز به ديگر كشــورها توســط فعالان اقتصادى انجام نشــده اســت چرا كه فعالان اقتصادى واقعى و بخش خصوصى مى تواند با درآمدى كه در كشــور كسب مى كند امرار و معاش مى كند و ادامه فعاليتش مستلزم داشتن پول اســت. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى فارس در ادامه بــا بيان اينكه افــرادى كه پول هاى نامشــروعى را از طريق مختلف كســب كرده اند به دليل اينكه شناســايى نشوند به خارج از كشــور انتقال مى دهند، مــى افزايد: كارمندانى كه با اتفاقات مختلف مســئوليتى را به دســت مــى آورند و به يك سرمايه ميلياردى به صورت ناگهانى دست مى يابند، به دليل اينكه مشــخص نشــود اين پول را از كجا بدست آورده انــد، اقــدام به خروج پول از كشــور و خريــد ملك در ديگر كشــورها مى كنند. رئيس كميسيون صادرات و واردات اتاق بازرگانــى فارس بيان مى كند: شــفاف ســازى هايى كه در بخش مالى موجود است باعث شده كه افراد پول هاى زيادى را كه به دست آورده اند از كشور خارج كنند. ** تحريمها باعث شــده كه افراد سرمايههاى خود را از كشور خارج كنند علــى پــور فعــال اقتصــادى و عضــو هيئت رئيســه انجمــن صنايــع و اتحاديــه صادركننــدگان كالاهــاى صنعتــى و معدنى اســتان فارس بــا بيان اينكــه آمارهاى مرتبــط بــا خــروج ســرمايه و مهاجــرت از كشــور زيــاد مشــخص و شــفاف نيســت، مى افزايــد: تحريمهــا باعث شــده كه اين افــراد پول و ســرمايههاى خــود را از طريق خاصى از كشــور خــارج كنند، به طورى كــه به هيچ وجه بانكهــا نمى توانند پول و ســرمايهها را به ديگر كشــورها انتقال دهند. علــى پور با بيان اينكه براى مطلع شــدن از آمار فرار ســرمايه و مهاجــرت از ايران به ناچــار مجبوريم آمار ديگر كشــورها را بررســى كنيم، مى گويد: بــراى اطلاع از اين آمارها به تعداد ايرانىهايى كه در ديگر كشورها مانند تركيه و عمــان ســرمايهگذارى كرده اند مراجعه مــى كنيم. طبق قانون ســرمايه گذارى دولت تركيــه هر خارجى كه بتواند با خريــد يك خانه حداقل با ارزش 250 هزار دلار و داشــتن 500 هزار دلار وارد كشــور تركيه شود، مىتواند درخواست اقامــت در اين كشــور كند و بعد از گذشــت چند مدت اين اقامت منجر به اخذ پاسپورت مى شود. علــى پور با بيــان اينكه عدم امنيت فكرى و ســرمايه گذارى باعث شــده كه مردم ايران به فكر اخذ پاسپورت در ديگر كشــورهاى دنيا باشــند، ادامه داد: افزايش قيمت نرخ دلار هم باعث شــد بســيارى از افراد براى سرمايهگذارى در بخش ارز اقدام به خريد خانه در ديگر كشورها كنند. ايــن فعــال اقتصــادى با اشــاره بــه اينكه بى شــك ســرمايهگذارى ارزى در كشــورهاى ديگر توســط ايرانىها سبب مى شود اتفاقات ناگوارى براى كشور ما رخ دهد، بيان مى كند: در حال حاضر بســيارى از افراد ايرانى كه در كشور زندگى مىكنند، با داشتن پاسپورت شهرهايى مانند تركيه، شهروند اين كشور محسوب مى شوند.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

گزارش تصویری این خبر

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تورم نقطه‌به‌نقطه فر ...

نرخ تورم در خانوار روستایی فارس، 15 درصد بیشتر از ...

سياستگذارى هاى اقتصا ...

*نائب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگا ...

شهرستانی‌ها هم می‌تو ...

سرمربی فجرسپاسی می‌گوید راه درستی نیست این&zw ...

اعطای نشان عالی مدیر ...

هشتمین اجلاس نشان عالی مدیر سال هشت آذرماه ۱۴۰۲ با ...

آرایشگران در فکر باط ...

«افسانه» از مشکلات اقتصادی 20 هزار آرا ...

مرمت كامل كف بازار و ...

*امسال آخرین سال پروژه بهسازی کف بازار وکیل است و ...

واپسین یلدای قرن به ...

«افسانه» از ضرورت برگزار نشدن دورهمی&z ...

شناسایی 125 مورد جدی ...

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شناسایی 1 ...

دولت‌ها هنگام خدمت‌ر ...

کاوه بهبهانی: هدف از تأسیس دولت آن بود که این نهاد ...

نظرات