سرمايه هاى مردم منابع دولت شد

    
تعداد بازدید: 5807
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
نویسنده خبر :
گفت و گو«افسانه» با حسين راغفر اقتصاددان  و جمال رازقی رئيس اتاق بازرگانی فارس

محمد رضا طاهری: مشــكلات متعــدد اقتصــادى در كنــار مشــغله هاى روزمــره باعث شــده اســت تا كام مردم در زندگى شان تلخ تر از هميشه شــود. تورم، بيكارى، ركود اقتصادى و ... از متهمان رديف اول هســتند كــه مردم را به اين حــال و روز انداخته اند. به وضوح مشــخص است كه در شرايط فعلى توليد و تجارت در وضع نامطلوبى قرار دارد. رشــد اقتصــادى منفى قابل ملاحظه در فصل اول سال، كاهش مقدار و قيمت فروش نفت، كاهش بى سابقه تجارت خارجى در دو فصل اخير و مشكلاتى كه براى زنجيره تامين برخى صنايع ايجاد شده، تداوم بسته بودن برخى مرزهاى كشــور، تداوم توقف فعاليــت يا فعاليت بــا كمتر از ظرفيــت در زيربخش هايــى از گروه خدمات و روند نزولى تشــكيل ســرمايه ثابت در فصول اخير، مواردى اســت كه سبب شده انتظار ثبت رشــد اقتصادى غيرمنفى در نيمه دوم سال بسيار خوش بينانه قلمداد شود. آن طــور كــه راغفر اقتصــاد دان و اســتاد (س) مى گويد: در شرايط فعلى نياز دانشــگاه الزهرا است تا يك عزم سياسى جدى به اوضاع نابسامان كنونى خاتمه دهد. اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهــرا (س) با بيان اينكه متاســفانه گرانى و كمبــود كالاها در بازار بــه مديريت دولت، مجلس و قــوه قضائيه باز مى گردد، گفت: متاســفانه هيــچ نظارتى بر عملكرد توزيــع كالا در كشــور انجام نمى شــود بطورى كــه در جهت كنترل اين بخش نياز اســت تا قوه قضائيه و قانون گــذارى مجلس براى نظارت اين بخش تمهيدات ويژه اى را بينديشند.
حســين راغفر در گفت و گو با «افسانه» با اشاره به اينكه متاســفانه دولت هيچ نظارتى به فعاليت هاى افــرادى كه با دريافت ارز 4200 تومانى كالا وارد كرده اند ندارد، افزود: در چنين شرايطى طبيعى است كه با هرج و مرج زيادى در بخش توزيع كالاها مواجه شويم. (س) با بيان اينكه قطعا اين اقدامات استاد دانشگاه الزهرا جزو اخلال در نظم اقتصادى كشــور محسوب مى شود بيــان كرد: اگرچه در حال حاضــر ابزارهاى لازم جهت برخورد با فســادها در كشــور وجود دارد، اما نبود يك عزم سياسى براى برخورد با افراد باعث شده تا با چنين مشكلاتى مواجه شويم. وى بــا بيان اينكه زمانى كه مردم از بحران خارج شوند به معناى خروج دولت از بحران است، ادامه داد: زمانــى كه دولت بــا فرو بردن مردم بــه اعماق زياد از بحران خارج شود بى شك يك بحران عميق و گسترده ترى ايجاد مى شــود كه متاســفانه اين اتفاق در بازار ســرمايه رخ داده اســت؛ بطورى كه دولت بخش قابل توجهى از منابع را از جيب مردم و با ورود سرمايه مردم به بازار بورس تامين كرد. راغفر با اشــاره به اينكه باوجود تمام مشــكلاتى كه در ســال هاى گذشته در كشــور رخ داد، شاهديم كه دولت هنوز نتوانســته از بحران خارج شــود، افزود: متاســفانه دولت در حــال حاضر بخــش قابل توجه و ميــزان زيادى بدهى بــراى آيندگان به ارث گذاشــته است. ** مسـئولان اسـامى كارخانه هـاى بزرگ اسـتان را به عنوان كارتن خواب مشـخص كرده بودند رئيــس اتاق بازرگانــى فارس با بيــان اينكه بايد بپذيريــم كه كشــور در حــال جنگ اســت و در يك شرايط نرمال قرار ندارد، مى گويد: بى شك تمام افراد و مســئولان بايد به اين باور برســند كه در حال حاضر كشور در حال جنگ است. جمال رازقى در گفت و گو با «افسانه» با اشــاره به اينكه پاسخ قرار گرفتن كشور در وضــع بد اقتصــادى را بايد مســئولان و افرادى كه در بخــش هاى مختلف قرار دارنــد بدهند، مى افزايد: متاســفانه قرار گرفتــن بيمارى كرونــا در كنار جنگ اقتصادى، باعث شــده تا كشور ايران از لحاظ درآمدى در تنگناى بسيار شديدى قرار بگيرد. رئيس اتاق بازرگانى فارس با بيان اينكه بى شك در شــرايط فعلى، اقتصاد كشــور در يك شرايط بدون درآمد نفت و در حال جنگ با كشــور آمريكا اداره مى شود ادامه مى دهد: كشور آمريكا به دليل قدرت زيادى كه دارد توانســته درب تعاملات مالى تمــام دنيا را به روى كشــور ايران ببندد. وى با اشــاره بــه اينكه ايران در حال حاضــر براى تبادلات مالى به ديگر كشــورها هزينــه فــوق العاده ســنگينى را پرداخــت مى كند، بيان مى كند: در شــرايط فعلى ايــران علاوه بر اينكه توانايــى فروش نفت و كالا به ديگر كشــورها را ندارد، تبادل مالى آن با ديگر كشــورها هم قفل شــده است. رازقــى در ادامه با بيان اينكه متاســفانه بى تدبيرى و ارجح دانســتن سياســت هاى ارزى بر سياســت هاى تجارى توســط بانك مركزى ســبب شــده تــا اقتصاد كشــور با مشكلات متعددى مواجه شود، مى افزايد: در شرايط فعلى سياســت هاى ارزى مسير سياست هاى تجــارى را تعييــن و مشــخص مى كند؛ بطــورى كه بايــد عكــس ايــن اتفــاق رخ دهــد و سياســت هاى تجــارى در اولويــت قــرار داشــته باشــد. ايــن فعال اقتصــادى با اشــاره به اينكــه نتيجه چنين سياســت هاى اشــتباهى باعث شــده تا بانك مركــزى از اوايل ســال جارى با صــادر كننــدگان درگير باشــد، ادامه مىدهد: مطمئناارجحدادنسياستارزىبرسياستهاى تجارى باعث ايجاد چنين اتفاقاتى شــده است. رئيس اتــاق بازرگانى فارس با بيان اينكه مســئولان از اوايل ســال جارى تاكنون به بهانه هاى متعدد اقدام به باطل كــردن كارت بازرگانــان و...... مــى كنند، مــى افزايد: متاسفانه مسئولان اسامى واحدهاى توليدى و كارخانه هاى بزرگ اســتان را به عنوان كارتن خواب مشــخص كرده بودند اين در حالى اســت كه طبق ليستى كه در اختيار ما قرار گرفته اســت اســامى واحدهاى توليدى بزرگ اســتان فارس كه هر ســاله به آن ها افتخار مى كنيم، جزو اســامى صادركننــدگان كارتن خواب بوده است. رازقــى در ادامــه بــا بيــان اينكــه اگرچــه اتاق ايــران همزمان بــا روى كارآمدن آقاى رزم حســينى بــه عنــوان وزير صمت، حــدود 10 درخواســت براى رونــق اقتصــادى ارائــه داد كه در نهايــت وزير صمت بــا همكارى بانك مركزى ســه درخواســت از اين 10 درخواســت را وارد مرحلــه عملياتى كــرد، گفت: اين امــر در نهايت ســبب ســير صعودى ميــزان صادرات در ماه هاى مهر و آبان شــد.وى مى افزايد: متاســفانه بانك مركــزى مجددا با صدور بخشــنامه اى مبنى بر محدوديت هاى ارزى ســبب شــد كه تمــام آثارهاى مثبت گذشــته خنثى شــود. اين فعــال اقتصادى در ادامــه با اشــاره به اينكه متاســفانه جنــگ گروه هاى سياسى با يكديگر در كشور هم سبب شده تا اقتصاد با مشــكلات متعددى مواجه شود، مى افزايد: شوربختانه گروه هاى سياســى كشــور به جاى مد نظر قرار دادن منافع ملى كشــور در حال حركت به سمت رسيدن به منافع جناحى و گروهى و شخصى هستند. رازقى در ادامه با اشــاره به اينكه بى شك بعضى از افراد اجازه كاهش و ارزان شــدن نــرخ دلار را نمى دهند، مى افزايد: اگرچه كشور در بخش نيروى انسانى، امكانات و ثروت جزو كشــورهاى ثروتمند به شمار مى رود، اما با بررســى متوجه مى شــويم كه در شــرايط مطلوبــى قرار نداريم. رئيس اتــاق بازرگانى فارس مى گويد: با توجه به اينكه اقتصاد كشور در حال هماهنگ شــدن با نبود نفت و درآمدهاى آن بود، اما متاســفانه شــيوع كرونــا و پــس از آن انتخابات مجلــس و روى كارآمدن مجلس و در نهايت وجود اختلافات سياســى، سبب شده تا اقتصاد كشور دچار چنين وضعى شود.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

گزارش تصویری این خبر

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

خريد و فروش طلا،صفر ...

رئیس اتحادیه طلا و جواهرفروشان شیراز: خرید و ...

جاده ها و خودروهاى ف ...

*بی دقتی و بی مبالاتی راننده نیسان و ورود به لاین ...

پیام تسلیت مدیرعامل ...

مهندس حیدرنیا مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز در پیام ...

شیراز برای اولین بار ...

رئیس هیئت والیبال شهرستان شیراز گفت: برای اولین با ...

احتمال بازگشت محدودي ...

گزارش«افسانه» از پيش بينى وزارت بهداشت ...

مصرف دخانیات در بین ...

گزارش«افسانه» از علل سوق پیدا کردن جوا ...

تمهیدات برای مدیریت ...

تمهیدات برای مدیریت ناآرامی در زندان شیراز از قبل ...

۲۱ دلیل برای یادگیری ...

در راستای طرح ۵۷ نماینده ی مجلس برای حذف درس زبان ...

نظرات